Sachigo Lake Airport (CZPB/ZPB)

Sachigo Lake, Canada