Shaikh Zaid Airport (OPRK/RYK)

Rahim Yar Khan, Pakistan