Nizhny Novgorod Strigino International Airport (UWGG/GOJ)

Nizhniy Novgorod, Russia