Malbork Military Air Base (EPMB/N)

Malbork, Poland