Anahim Lake Airport (CAJ4/YAA)

Anahim Lake, Canada