Zhongwei Shapotou Airport (ZLZW/ZHY)

Zhongwei, China