Mananara Nord Airport (FMNC/WMR)

Mananara, Madagascar